e0cae0cc17e08ce3e09f81bd5d60f5fa

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0842732814604322e0cae0cc17e08ce3e09f81bd5d60f5fa197.093 bd41c7e7-3677-4a6b-90e7-f85907e285711.0
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0074321881732819937382d239bba9cf70c523b8da2a415a198.027 bd41c7e7-3677-4a6b-90e7-f85907e285710.961234
0082876850252514ceab4dd0d4fa8ef05d2109607817878a197.093 bd41c7e7-3677-4a6b-90e7-f85907e285710.958795
0248000215281114fb4c9e341cc493fdc5c30f45501934a6196.427 bd41c7e7-3677-4a6b-90e7-f85907e285710.922534
0842732814604322e0cae0cc17e08ce3e09f81bd5d60f5fa197.093 bd41c7e7-3677-4a6b-90e7-f85907e285711.0
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0074321196662717
0074321713882017
0074321881732819937382d239bba9cf70c523b8da2a415a bd41c7e7-3677-4a6b-90e7-f85907e285710.961234
0082183833622817
0082876850252514ceab4dd0d4fa8ef05d2109607817878a bd41c7e7-3677-4a6b-90e7-f85907e285710.958795
0248000200122514
0248000203032411
0248000204264814
0248000210315824
0248000215281114fb4c9e341cc493fdc5c30f45501934a6 bd41c7e7-3677-4a6b-90e7-f85907e285710.922534
0248000270450811
0842732813083718
0842732814604322e0cae0cc17e08ce3e09f81bd5d60f5fa bd41c7e7-3677-4a6b-90e7-f85907e285711.0