ROMANCE EN LA NOCHE

Overview

Base data
Object type: work title

Work

Title Alt. title(s) Genre Composer(s) Lyricist(s)Date TIWC Track qty info
Romance en la nocheMartin DarréJulio AlbanoT03701906720info

Tango.info/wiki

N/A

Track

See: /track/work.romance_en_la_noche

Performance

#TitleTIWCInstrumentalist(s)Vocalist(s)Perf dateTrack qtyMax. dur.info
1Romance en la nocheT0370190672Francisco LomutoAlberto Rivera1943-11-09102:44info