27ae45fa9cfbc306775ea768fc751fa0

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
008287672064241727ae45fa9cfbc306775ea768fc751fa0187.413 a8a7cd0b-1537-4f60-b61d-0dc1c3f16fb20.995978
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
008287672064241727ae45fa9cfbc306775ea768fc751fa0187.413 a8a7cd0b-1537-4f60-b61d-0dc1c3f16fb20.995978
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
008287672064241727ae45fa9cfbc306775ea768fc751fa0 a8a7cd0b-1537-4f60-b61d-0dc1c3f16fb20.995978
02480002003731115
0248000202877212
02480002041931115
0248000233226824
0248000233493425
08427328130813158c1a832cf6e2493c7ae327912a80a7d5 909e45b7-8aa6-4d2b-97eb-8f92e462635e0.960113