ed16419e479ae28eeef018141a302dda

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0000863721692418ed16419e479ae28eeef018141a302dda190.373 d710cacd-a2b9-4cf6-b7e7-f35ebadddeb01.0
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0000863721692418ed16419e479ae28eeef018141a302dda190.373 d710cacd-a2b9-4cf6-b7e7-f35ebadddeb01.0
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0000863721692418ed16419e479ae28eeef018141a302dda d710cacd-a2b9-4cf6-b7e7-f35ebadddeb01.0
0248000204046017
02480002152590111
0248000274242521
04988006679276210
0842732802045919ca0caecd98cefd60098d6f9ac04e2111 5a74e941-3ee7-4bbe-a86d-a05cab272a3f0.953727
08427328146012245b35be7c3bd6359dc0afdbcb71ffdceb 5a74e941-3ee7-4bbe-a86d-a05cab272a3f1.0