bd9e8cd5eafc56187315592e9753eaf3

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0072435951602813bd9e8cd5eafc56187315592e9753eaf3168.8 9261a33b-ee1f-4343-b232-6249e5d1627e0.993473
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0072435951602813bd9e8cd5eafc56187315592e9753eaf3168.8 9261a33b-ee1f-4343-b232-6249e5d1627e0.993473
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0072435951602813bd9e8cd5eafc56187315592e9753eaf3 9261a33b-ee1f-4343-b232-6249e5d1627e0.993473
0248000203202113
02480002043171115
02480002102786124
02480002120421118
0402423620425016