94925ea2cedee822729f537844919797

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
099918480000048994925ea2cedee822729f537844919797172.653 2ee76807-b59c-475c-9b1f-69bedbd151660.986485
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0074321633382011009cdc1ba2480cc47666aadc8219c86d0173.587 2ee76807-b59c-475c-9b1f-69bedbd151660.921216
02480002028185120eeaa8286ae53847537435fc1bea5e05171.789 2ee76807-b59c-475c-9b1f-69bedbd151660.971321
099918480000048994925ea2cedee822729f537844919797172.653 2ee76807-b59c-475c-9b1f-69bedbd151660.986485
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0074321633382011009cdc1ba2480cc47666aadc8219c86d0 2ee76807-b59c-475c-9b1f-69bedbd151660.921216
02480002003519119
02480002028185120eeaa8286ae53847537435fc1bea5e05 2ee76807-b59c-475c-9b1f-69bedbd151660.971321
0248000210238013
0248000233250333
0248000272028711
03149024231322121
07798108080187216
08427328130738115
0842732813110011
099918480000048994925ea2cedee822729f537844919797 2ee76807-b59c-475c-9b1f-69bedbd151660.986485