88ed1caac293ae0f418401b7a23130a2

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
084273281460291688ed1caac293ae0f418401b7a23130a2151.627 3f08fb1e-c516-4041-a5e6-44b5d862746a0.923985
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0842732814016418899201c02a34cb5c3d66cdf4265ccd7a150.653 3f08fb1e-c516-4041-a5e6-44b5d862746a0.917128
084273281460291688ed1caac293ae0f418401b7a23130a2151.627 3f08fb1e-c516-4041-a5e6-44b5d862746a0.923985
099918480000042191aca7fe00895672b7c1aab308195ca7151.373 3f08fb1e-c516-4041-a5e6-44b5d862746a0.926622
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0072434953642514613d55e0f0cbae5b450df46184180ad9 00f9e729-5943-4b58-b9cb-ae61ea2fac140.957872
0248000272525121
0402423620063411
0779806733034713
07798108080118112
0842732813076918
0842732814016418899201c02a34cb5c3d66cdf4265ccd7a 3f08fb1e-c516-4041-a5e6-44b5d862746a0.917128
084273281460291688ed1caac293ae0f418401b7a23130a2 3f08fb1e-c516-4041-a5e6-44b5d862746a0.923985
08427328149020322
099918480000042191aca7fe00895672b7c1aab308195ca7 3f08fb1e-c516-4041-a5e6-44b5d862746a0.926622