7fb61f8545f216fda776f95872263aea

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
00620953103322267fb61f8545f216fda776f95872263aea171.117 6248663e-d52f-4946-9411-50b5f8e781ab0.925369
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
006059000590201668c799e3d040d01f1d03d2328c58963f166.987 6248663e-d52f-4946-9411-50b5f8e781ab0.975079
00620953103322267fb61f8545f216fda776f95872263aea171.117 6248663e-d52f-4946-9411-50b5f8e781ab0.925369
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
00620953103322267fb61f8545f216fda776f95872263aea 6248663e-d52f-4946-9411-50b5f8e781ab0.925369