6eec25c561f4f59f245acf0c1b2f1160

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007432187490251186eec25c561f4f59f245acf0c1b2f1160235.16 ff5f04ea-aac1-4f0a-9b72-26c2a5046a1a0.954444
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007432187490251186eec25c561f4f59f245acf0c1b2f1160235.16 ff5f04ea-aac1-4f0a-9b72-26c2a5046a1a0.954444
00828767208121115290d788b1f0795d7591aad08204453be233.707 ff5f04ea-aac1-4f0a-9b72-26c2a5046a1a0.932621
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007432187490251186eec25c561f4f59f245acf0c1b2f1160 ff5f04ea-aac1-4f0a-9b72-26c2a5046a1a0.954444
00828765673525118
00828767208121115290d788b1f0795d7591aad08204453be ff5f04ea-aac1-4f0a-9b72-26c2a5046a1a0.932621
02480002005131117
0248000271870311