5c00bf94609e3f4a7fc336f0634e6892

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007243499986291195c00bf94609e3f4a7fc336f0634e6892188.8 d21d79d7-bb94-475f-bec9-94b60a1c9bd70.972903
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007243499986291195c00bf94609e3f4a7fc336f0634e6892188.8 d21d79d7-bb94-475f-bec9-94b60a1c9bd70.972903
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007243499986291195c00bf94609e3f4a7fc336f0634e6892 d21d79d7-bb94-475f-bec9-94b60a1c9bd70.972903
00724352042821111
0072438533662114