2075eca17b7e933436e019d1fa5a95b1

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
00724359517223162075eca17b7e933436e019d1fa5a95b1156.867 02302cb1-d108-4fa3-a4a2-959e09e1fea70.968025
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
00724359517223162075eca17b7e933436e019d1fa5a95b1156.867 02302cb1-d108-4fa3-a4a2-959e09e1fea70.968025
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
00724359517223162075eca17b7e933436e019d1fa5a95b1 02302cb1-d108-4fa3-a4a2-959e09e1fea70.968025
02480002042457110
02480002159070112
050999640453201013
07898659721703124